آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

پاکی از آلودی ها،استحکام روحی:

🔴 دلیل وجود خدا همین نیاز و عطش ماست.

🔴دلیل وجودبهشت و جهنم همین سوز عطش و رنج فراق است.

#نیاز _عطش _خدا 

#جنهم_بهشت 

#عین_صاد 


  • 가브리엘 샤리피