آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

آزادی معنوی

بسوی آزادی از اسارت ها

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

اگر بخواهی به ارزو ها پا بدهی و نرمی کنی تو را میبرند.و این است که باید قربانی کنی.باید این ارزو ها را قطع و رمی کنی...

کتاب حقیقت حج
  • 가브리엘 샤리피